Methis nr 7 (kevad 2011)

Nõukogude aja erinumber
ISBN 978-9949-446-87-2

https://doi.org/10.7592/methis.v5i7

 

Koostajad: SIRJE OLESK, TIINA SALUVERE

Toimetaja: Tiina Saluvere


Keeletoimetaja: Tiina Saluvere

Resümeede tõlked: Laura Neill

 

SISUKORD


Saateks

Sirje Olesk, Tiina Saluvere - Millisena paistab meile nõukogude aeg? (saatesõna)


ARTIKLID

 

1. Epp Annus - Postkolonialismi pealetung post-sovetoloogias: kas paradigmamuutuse künnisel?

2. Tiiu Kreegipuu - Parteilisest tsensuurist Nõukogude Eestis

3. Eve Annuk - Honoraripoliitikast Eestis stalinismi perioodil
4. Sirje Olesk - Taistolased - kas sinisilmsed idealistid või ortodokssed stalinistid?

5. Kirsti Jõesalu, Ene Kõresaar - Privaatne ja avalik nõukogude aja mõistmises ühe keskastme juhi eluloo näitel

6. Airi Liimets - Koolinoorte elustiilist ja selle uurimisest nõukogudeaja Eestis

7. Tauri Tuvikene - Nõukogude garaažikultuur

8. Kanni Labi - Isamaalaulud ja okupatsioonirežiim – nostalgia, utoopia ja reaalsus

9. Sille Kapper- Pärimus ja jäliendus. Postkolonialistlik katse mõista rahvatantsu olukorda Eesti NSV-s ja pärast seda

10. Marek Volt - Esteetilise suhtumise mõiste Nõukogude Eesti esteetikas

11. Anneli Kõvamees - Itaalia konstrueerimine nõukogude reisikirjas

12. Piret Kruuspere - Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.–1980. aastatel

13. Luule Epner - Teatriuuenduse retseptsioonist sünkroonkriitikas

14. Jaak Viller - Kaarel Irdi repertuaaripoliitilised vaated Vanemuise teatri juhina

 

TEOORIAVAHENDUS


15. David Chioni Moore - Kas post- postkoloniaalses on post- postsovetlikus? Globaalse postkoloniaalse kriitika poole. Tlk Anne Lange

Epp Annus - David Chioni Moore'i vaated nõukogude postkolonialismile


ARHIIVILEID


Tiina Saluvere - Kaebekirjade kiituseks ehk kommentaariks ühele arhivaalile


ARVUSTUS


Anu Raudsepp, Hillar Toomiste - Retsensioon Jaan Laasi raamatu "Teadus diktatuuri kütkeis. Eesti teadusest ja kõrgharidusest natsionaalsotsialistliku ja sovetliku teaduspoliitika raames. Epikriis" (Tallinn: Argo, 2010. 504 lk) kohta

 


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.