K

Ulla Kadakas

Sõjakas kaitse – konfliktid loodus- ja kultuuripärandi hoiu kujundamisel


Klaarika Kaldjärv

Tõlkija kui nähtamatu maag: näiteid hispaaniakeelse kirjanduse tõlgetest Jüri Talveti tõlkemõtte valguses


Linda Kaljundi
Kunst, keskkond ja keskkonnaliikumine Eestis 1960.–1980. aastatel – mõningatest hästi unustatud seostest ja suundumustest

 

Hent Kalmo

Iseseisvusdeklaratsioonid 1776–1918 


Sille Kapper

Pärimus ja jäliendus. Postkolonialistlik katse mõista rahvatantsu olukorda Eesti NSV-s ja pärast seda


Sven Karja

Eesti teatrite repertuaari koostamise põhimõtted 1986–2006


Kristel Karu-Kletter

Diasporaa-eestlaste enesekuvand muutuvas maailmas

Merle Karusoo

Intervjuu Merle Karusooga


Kairit Kaur

Totentanz ja graveyard poetry: inglise kalmuluule baltisaksa retseptsioonist 


Krista Keedus

Karl Ristikivi ajalooliste romaanide sari: võrdlus Dante Alighieri „Jumaliku komöödiaga“ 


Õnne Kepp

Aeg maastikus. Ristikivi metafüüsiline kronotoop


Bart Keunen

Maailmalinnad ja teisesed linnad: kasvu ja hübriidsuse kujutlus moodsas kirjanduses (Teooriavahendus)

 

Tanar Kirs

Juhan Liivi käsitus luulekunstist 


Jüri Talvet Juhan Liivi radadel


Tiina Kirss

Saateks


Pegasus ja puuhobune. James Joyce’i „Kunstniku noorpõlveportree” ja Friedebert Tuglase „Felix Ormusson”


Foreword

Saatesõna tõlkele (Harold Bloom)


"Vana tuuletallaja": August Kitzbergi mälestused eesti autobiograafia tüvitekstina


Kultuuritõlge ruudus: Gérard Genette’i „Tõenäolisus ja motivatsioon” („Vraisemblance et motivation”) (Teooriavahenduse saatesõna)

Romaanist ja rahvusest postkolonialismi diskursuses (Arvustus)


Kirjaniku maapagu: eksiili rõõmust ja vaevast


Saatesõna Edward Saidi essee „Reflections on Exile“ tõlkele(Teooriavahenduse saatesõna)


Inimkonna hämarus: Marie Under ja saksa ekspressionism


Dynamics Across Borders in Literature, Theatre, and the Humanities (Saatesõna)


Ilmar Laabani (luule)dialoog Paul Celani ja Nelly Sachsiga


Ljubov Kisseljova

Impeeriumi ideoloogia etnograafia keelde tõlkimise probleemist


Jüri Kivimäe

Noor-Eesti tähendust otsides: vanu ja uusi mõtteid

Edgaras Klivis

Lavastades rahvust: Leedu fin de siècle’i lavastused välismaistes tööstuskeskustes


Madis Kolk

Pühaduse performatiivsus ja kristlik teater


Pirkko Koski

Kuidas populariseerida radikaalsust


Igor Kotjuh

Eesti venekeelse kirjanduse nullindate põlvkond: vastuvõtt ja tõrked omaks tunnistamisel


Janek Kraavi

Eesti patsient. Haiguse ja haige inimese kujutamise mudel 19. sajandi eesti kultuuris ja kirjasõnas


Tiiu Kreegipuu

Parteilisest tsensuurist Nõukogude Eestis


Hasso Krull
„Kunstiteoses kohtub subjekt Teisega“: Ilmar Laabani muusikameel. Saatesõna (Teooriavahenduse saateartikkel)

Priit Kruus

Nurklikud nullindad: sissejuhatuseks 21. sajandi esimese kümnendi kirjandusse (Saatesõna)


Nooruse valuuta. „Noorkirjanik“ ja „rühmitus“ nullindatel


Piret Kruuspere

Sajandi sada sõnalavastust (Arvustus)


Omaeluloolisus eesti teatris: Merle Karusoo lavastustest


Rahvusliku ajaloo tõlgendusi eesti draamas ja teatris 1970.–1980. aastatel


Jaanus Kulli

Bernhard Linde. Noor-Eesti vooriülem


Leena Kurvet-Käosaar

Mõistete rägastikus: autobiograafiast omaelulookirjutuseni (Saatesõna)


Saatesõna tõlkele (Philippe Lejeune)


Omaeluloolisus nullindatel


Euroopa-ihalusest taasiseseisvusperioodi autobiograafiates


Roosmarii Kurvits

Kakskümmend viis aastat hiljem. Ajakirjanike meenutused nõukogude tsensuurist


Külliki Kuusk

Uku Masingu luule arhailine kujundisüsteem


Ene Kõresaar

Privaatne ja avalik nõukogude aja mõistmises ühe keskastme juhi eluloo näitel


Anneli Kõvamees

Itaalia konstrueerimine nõukogude reisikirjas


Nullindate reisikirjad: minu-vaated maailmale


Tabud ja reeglid. Sissevaateid eesti laagriromaani


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.